KONFRATERNIE WINCENTYŃSKIE, czyniąc własnym pragnienie Boże – objawione prorokowi Micheaszowi – obrony prawa i sprawiedliwości, praktykowania wierności i pokory przed Bogiem (por. Mi 6, 8) i zobowiązując się na podstawie duchowości wincentyńskiej do miłosierdzia realizowanego w życiu codziennym i jako odpowiedź na wielkie wyzwania naszych czasów poprzez integralne rozwiązania oparte i powstałe na wierze, doświadczeniu zawodowym i wincentyńskim, uroczyście OŚWIADCZAJĄ, że narody naszej planety mają święte prawo do pokoju; A TAKŻE:

  1. DEKLARUJEMY, że mężczyźni i kobiety są dziećmi Bożymi i jako tacy powinni żyć w pokoju i miłości. Pokój jest marzeniem Boga, które ludzkość musi wprowadzić w życie: miecze przekuć na lemiesze, a włócznie na sierpy. Nie bierzcie miecza przeciw ludziom i nie ćwiczcie się już do wojny, lecz postępujcie w świetle Pana (por. Iz 2, 4-5).
  2. ZWRACAMY UWAGĘ, że miłość i pokój skłaniają nas do modlitwy i towarzyszenia naszym braciom w najtrudniejszych momentach ich historii, z ufnością pokładaną w Bogu i czynną miłością samarytańską, która widzi zranionego, współczuje mu, leczy jego rany, przenosi go, opiekuje się nim i doprowadza go do bezpiecznego miejsca (por. Łk 10, 33-35).
  3. POTĘPIAMY to, że wołanie narodów o pokój pozostaje niesłyszane, podczas gdy handel bronią znajduje się w centrum planów rządów władców tego świata. Błogosławieni, którzy miłują pokój – powiedział Pan – albowiem oni będą nazwani dziećmi Bożymi (Mt 5, 9). Niech wołanie Ukrainy zostanie wysłuchane i niech pokój między nimi stanie się rzeczywistością!
  4. APELUJEMY do przywódców obu stron, by promowali dialog, który jest jedyną drogą do porozumienia i współistnienia wszystkich narodów. Braterstwo między braćmi jest miłe Bogu, jak rosa z Hermonu, która spływa na Boże wzgórza i tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo – życie na wieki (Ps 133, 3).
  5. WZYWAMY wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej, aby nie ustawali w modlitwie o pokój dla naszych braci i sióstr w Ukrainie. Módlcie się bez ustanku – mówi nam św. Paweł – tego właśnie chce od was Bóg jako chrześcijan (por. 1Tes 5, 17-18) i to właśnie będziemy czynić w cieniu Ojca.
  6. WYRAŻAMY, jako Konfraternie Wincentyńskie, naszą solidarność z naszymi braćmi z Ukrainy i ze wszystkimi krajami cierpiącymi z powodu plagi wojny; a na pytanie Gdzie jest twój brat? (Rdz 4,9) odpowiadamy: Tutaj, obok nas, w solidarności z ich bólem, smutkiem i pragnieniem pokoju i sprawiedliwości.
  7. UZNAJEMY pilną potrzebę zjednoczenia się w miłości Bożej, aby być misjonarzami pokoju: Piękne są na wzgórzach stopy zwiastuna pokoju, który przynosi dobrą nowinę (Iz 52, 7), niech więc nasze wincentyńskie stopy biegną śpiesznie, głosząc pokój i potrzebę pracy na jego rzecz.
  8. CENIMY każde ludzkie życie, godność i szacunek dla każdego człowieka oraz prawo każdego człowieka do życia w pokoju i wolności. A także wysiłek walki i budowania świata jedności i braterstwa, bo Pan powiedział: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani dziećmi Bożymi (Mt 5, 9).
  9. POTWIERDZAMY, jako Konfraternie Wincentyńskie, nasze profesjonalne zobowiązanie do wspierania najbardziej potrzebujących, pracując nieustannie nad realizacją naszych celów złączonych z Bożym projektem ustanowienia Jego Królestwa, ucząc cały świat wypełniać wszystko, co On nam przykazał (por. Mt 28, 20).
  10. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do modlitwy i pracy, aby zachęcić innych do codziennej modlitwy za naród ukraiński i zakończenie wojny oraz do szukania sposobów pomocy narodowi ukraińskiemu w jego potrzebach osobistych i rodzinnych, współczując mu zawsze tak, jak Ojciec jest współczujący (por. Łk 6,36).


Źródło: famvin.org