Click to enlarge photos

We were very much looking forward and preparing for the feast of the Virgin Mary of the Miraculous Medal. On our website, we had a special document “Academy 2021” prepared for this feast, as well as a joyous rosary with the Virgin Mary of the Miraculous Medal, which the members could download. All AMM leaders and active members also received the academy in an email to the Feast of Our Lady of the Miraculous Medal.

From November 18, all AMM groups began to pray the Novena to the Virgin Mary of the Miraculous Medal, which ended on the eve of our holiday on November 26. In many parishes they prayed it before the Holy Mass. Members of groups actively participated in it and in some parishes they also prayed individually.

This year we celebrated our feast of Our Lady of the Miraculous Medal in quite limited conditions, because a lockdown was declared. In the provincial house in Nitra a special Holy Mass, which could be watched online from all corners of Slovakia. In many places the only way to attend a holy mass was to watch it online. Only in few places the leaders of the groups had great grace that they could be present at the holy mass personally– if the mass was celebrated for AMM. Throughout Slovakia, the group leaders gave the intentions for holy mass for the Association of the Miraculous Medal and some places also did so for the deceased members of the Association on November 28. In some parishes they also had adoration together with the rosary, which was streamed online.

On November 27, we joined forces from the individual regions of Slovakia and prayed online with the Virgin Mary of the Miraculous Medal. About 36 families and individuals joined us. People were very grateful that we could pray together at least this way.

Many showed great sadness that they could not be at holy mass directly that they could not have adoration… For our small communities of sisters – daughters of Charity were served holy masses privately and even blessed new chapels (small box with a statue of Our Lady of the Miraculous medal that will then circulate among the families of the members of AMM). Last year, many chapels were blessed on this our great feast, because that is how we are used to doing so.

Despite the unfavourable circumstances, we thank the infinitely merciful Lord for all the graces he gives us so generously every day through the hands of the Immaculate Virgin Mary, the gift of the Miraculous Medal, and our heavenly mother for her tender motherly and caring love that we feel with every step. During their visit to the Chapel of the Virgin Mary, many people witnessed that they had recently fallen ill with Covid, and it was thanks to the Virgin Mary that the course of the illness was much easier. May the Lord God be magnified forever.

s. Mária Gostíková, DC


Slávnosť Panny Márie Zázračnej medaily

Na sviatok Panny Márie Zázračnej medaily sme sa veľmi tešili a pripravovali. Na našej webovej stránke sme mali na tento sviatok nachystanú akadémiu k sviatku a tiež radostný ruženec s Pannou Máriou Zázračnej medaily, ktoré si mohli stiahnuť. Všetci vedúci ZZM a aktívni členovia dostali akadémiu aj v rámci  mailu  k sviatku Panny Márie Zázračnej medaily.

Všetky skupiny ZZM sme sa od 18. novembra začali modliť Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily, ktorý skončil v predvečer nášho sviatku 26. novembra. V mnohých farnostiach sa ho modlili pred svätými omšami. Aktívne sa do neho zapájali členovia skupiniek a v niektorých farnostiach sa ho modlili aj individuálne.

Tohto roku sme náš sviatok Panny Márie Zázračnej medaily slávili v dosť obmedzených podmienkach, lebo bol vyhlásený lockdown. V provinciálnom dome v Nitre bola slávnostná sv. omša, ktorú mohli sledovať on line zo všetkých kútov Slovenska. Na mnohých miestach sledovali len streamované sv. omše a niekde mali vedúce skupiniek veľkú milosť, že mohli byť prítomné na sv. omši, ktorá bola obetovaná za ZZM. Na celom Slovensku vedúce skupiniek dali  na 27. novembra úmysel sv. omše za Združenie Zázračnej medaily a na niekde dali aj za zosnulých členov Združenia na 28. novembra. V niektorých farnostiach mali aj adoráciu spojenú s modlitbou sv. ruženca, ktorá sa vysielala online.

  1. novembra sme sa z jednotlivých regiónov Slovenska spojili a modlili sme sa online radostný ruženec s Pannou Máriou Zázračnej medaily. Spojilo sa nás okolo 36 rodín a jednotlivcov. Ľudia boli veľmi vďační, že sme sa aspoň takto mohli spoločne pomodliť sv. ruženec.

Mnohí prejavili  veľký smútok, že nemohli byť na sv. omši priamo, že nemohli mať adoráciu… Pre naše malé komunity sestier – dcér kresťanskej lásky  boli slúžené sv. omše súkromne a dokonca aj požehnávali nové kaplnky. Vlani bolo na tento náš veľký sviatok požehnaných mnoho kaplniek, lebo tak to zvykneme robievať.

Aj napriek nepriaznivým okolnostiam ďakujeme nekonečne dobrotivému Pánu Bohu za všetky milosti, ktoré nám tak štedro deň čo deň dáva cez ruky Nepoškvrnenej Panny Márie,  za  dar Zázračnej medaily a našej nebeskej mamke ďakujeme za jej nežnú materinskú a starostlivú lásku, ktorú pociťujeme na každom kroku. Mnohí svedčia, že počas návštevy Panny Márie  práve ochoreli na covid  a práve vďaka Panne Márii bol ten priebeh choroby oveľa ľahší.  Nech je za všetko zvelebený Pán Boh naveky.

Ses. Mária Gostíková, DKL